Pozvánka na valnou hromadu. 2017

16. 02. 2017, Tomáš Janda

Termín konání valné hromady: 25. 3. 2017 od 14:00 hod.
Místo konání valné hromady: Penzion Sázavka, Lipová 41, Zlenice, pošta Čerčany 257 22

pozor: bude se měnit Občanské sdružení na Spolek, účast členů GKČR nutná.

 Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy a zapisovatele valné hromady
 do funkce předsedy valné hromady je navrhován Ing. Tomáš Janda, 
 do funkce zapisovatele valné hromady je navrhován Vlastimil Kuška, 
3. Změna sídla GAZ KLUBU Česká republika
 
4. Změna stanov GAZ KLUB Česká republika
 je navrhována změna stanov GAZ KLUB Česká republika a zároveň s touto změnou stanov přizpůsobení GAZ KLUB Česká republika zákonu číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž je navrhováno nahrazení stávajících stanov novým úplným zněním stanov spolku GAZ KLUB Česká republika, z. s., jejichž návrh tvoří přílohu této pozvánky
5. Volba členů Výboru Spolku
 za členy Výboru Spolku jsou navrhováni následující členové GAZ KLUBU Česká republika, kteří předběžně projevili souhlas se svým zvolením do Výboru Spolku, a to:
Ing. Tomáš Janda,
Rudolf Reinthaler, 
Stanislav Ernest, 
Ing. Václav Havlík, 
Vlastimil Kuška, 
6. Závěr
 
*