Zápis z valné hromady 2018

05. 04. 2018, Tomáš Janda

Zápis z valné hromady Gaz Klubu ČR z 24.3.2018
Místo : penzion Sázavka, Zlenice

Přítomni : viz prezenční listina Průběh jednání : 1. Zahájení ve 14.00, uvítání účastníků, info k prezenční listině, počet zúčastněných členů 22. 2. Volba volební komise. Volební komise nebyla volena, sčítání bude provádět V. Havlík. Přítomní členové souhlasili bez výhrad. 3. Informace o činnosti a stavu klubu za rok 2017 Činnost klubu odpovídala v roce 2017 minulým obdobím, klub organizoval dva srazy, dále jarní kontrolu technického stavu a účastnil se srazu značkových klubů. Jarní sraz se konal v penzionu Sázavka, Zlenice. Počet posádek 19. Letní sraz se uskutečnil v kempu Kokořín, počet posádek 26. Běžná činnost klubu se soustředila zejména na stabilizaci klubového webu. 4.Akce 2018 Na rok 2018 jsou plánovány tradičně dva srazy – Jarní otevírání silnic v termínu 18. 5. – 20.5. 2018. Lokalita Louny, město. Ubytování bude na louce, k dispozici bude WC a sprcha, základní občerstvení. Restaurace jsou v dosahu cca 5 minut. V. Havlík dá na stránky kontaktní adresy penzionů v okolí. Letní sraz se uskuteční v kempu Podolsko u Podolí, okres Písek, v termínu 24. – 26. 8. 2018. Kontrola technického stavu vozidel v STK Je pro rok 2018 zrušena pro nezájem. V loňském roce se zúčastnilo 5 vozů. 5. Testace T. Janda informoval o novinkách pro rok 2018. V tomto roce byla ukončena platnost klubových průkazů historického vozidla, na příště musí vozidlo mít velký formulář klubové testace každé dva roky. Dále T. Janda informoval o úsilí FKHV vyjmout historická vozidla z povinností vyplývajících ze zavedení nízkoemisních zón. Novinkou je platnost modrých průkazů krajské testace 2 roky a snaze o klouzavý termín atestace, tedy ke dni původního vydání krajské testace, tedy obdobně jako STK. V roce 2017 provedeno 14 klubových testací. 6. Hospodaření Předseda klubu T. Janda informoval o stavu financí klubu, v roce 2017 klub hospodařil vyrovnaně. Příjmy klubu činily 51 802 Kč, výdaje pak 51 977 Kč. Textace HV – vybráno 14 900 tis Kč, za členské příspěvky 29 500 tis Kč, klub má aktuálně 27 členů). 7. Členské příspěvky Vedení klubu navrhuje zachování členských příspěvků řádně platících členů ve výši 1000 Kč, výše příspěvků seniorů nadále dobrovolnou. Stejně tak navrhlo vedení zachování již dříve schválené podmínky členství. Hlasování : 20 PRO, 0 PROTI, 2 se ZDRŽELI 8. Volba vedení klubu Ke dni konání valné Hromady končí mandát vedení klubu. Na výzvu k podání kandidatury nových členů vedení nebyla reakce. T. Janda navrhl hlasování o znovuzvolení dosavadního vedení. Hlasování : 18 PRO, 0 PROTI, 4 se ZDRŽELI. 9. Ostatní - diskuse Po diskusi proběhla hotovostní platba členských příspěvků a ověření mailových adres přítomných členů. 10. Ukončení schůze v 16:00.
 
*