Stanovy občanského sdružení GAZ KLUB Česká republika.

Stanovy

GAZ Klub Česká republika

Článek 1
Název, sídlo, symboly

1) GAZ Klub Česká republika je suverénním a dobrovolným občanským sdružením na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Sídlo GAZ Klubu České republiky je na adrese:
Mokrá Lhota 60, Bystřice u Benešova, 257 51

3) Oficiálními symboly GAZ Klubu České republiky jsou:
Název: GAZ Klub Česká republika
Zkratky: GKČR, GAZ KLUB ČR
Logo: Má tvar kruhu modré barvy s bílým středem. V bílém středu se nachází znak automobilky GAZ (Gorkovski Avtomobilnyj Zavod) Ruské federace. Na modrém poli je bílým písmem název sdružení – GAZ Klub Česká republika a červeným písmem adresa www stránek sdružení – www.gazklub.cz. Ve spodní části loga na rozhraní modrého pole a bílého středu se nachází vlajka České republiky.

Článek 2
Poslání a předmět činnosti

1) Posláním a předmětem činnosti GAZ Klubu České republiky je provozování činnosti související s automobily historickými i soudobými vyrobenými automobilkou GAZ. Dále pořádáním akcí s těmito vozy a jiné techniky automobilkou GAZ zejména srazy a jiné jim obdobné akce např. výstavy, setkání majitelů apod.

2) Rozvoj motorismu jako celku.

3) Uchovávání a restaurování vozidel značka GAZ.

4) Snaha o positivní prezentaci vozidel GAZ ve společnosti.

5) Svojí činností se připojuje k veteránskému hnutí v České republice.

Článek 3
Členství

1) Členem GKČR může být každý občan České republiky starší 18 let plně způsobilý k právním úkonům.

2) Fyzická osoba podle bodu 1) tohoto článku se stává členem GKČR na základě náležitého vyplnění příslušného přihlašovacího formuláře a jeho doručením GKČR a na základě zaplacení členského příspěvku. Členský příspěvek je stanoven dle článku 5 bodu 8. Nový člen zaplatí členský příspěvek po obdržení složenky s vyznačenou částkou členského příspěvku.

3) Po splnění těchto náležitostí podle bodu 2) tohoto článku bude osobě vydán průkaz člena GKČR s jeho jménem, vyznačeným datem vzniku členství a jeho platností podmíněnou zaplacením členského příspěvku za příslušný kalendářní rok. Příspěvek se nerozpočítává na poměrnou část roku u nově příchozích.

4) Příspěvkový poplatek za příslušný kalendářní rok je stanoven příslušnými orgány GKČR. Příspěvky je nutné uhradit do 30.4 příslušného roku.

5) Držitelé ZTP, ZTP-P a občané nad 65 let neplatí členský příspěvek, tuto skutečnost doloží platným dokladem, pokud chtějí využít této výhody.

6) Členství zaniká:
· vystoupením, člen může vystoupit kdykoli a je povinen to písemně oznámit, zánik jeho členství je k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce po doručení tohoto písemného oznámení
· úmrtím člena
· nezaplacením členského příspěvku
· vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady při porušování povinností člena GKČR, toto rozhodnutí má písemnou formu a musí být členovi doručeno, případné jeho odvolání je bez odkladného účinku
· zánikem GKČR

7) Čestné členství:
· Vedení klubu může udělit čestné členství
· čestný člen má stejná práva jako člen řádný vyjma práva hlasovat na valné hromadě, má pouze poradní hlas
· čestný člen není plátcem členských příspěvků
· o zrušení čestného členství rozhoduje vedení klubu
· čestný člen může být i občan jiné státní příslušnosti


Článek 4
Práva a povinnosti členů

1) práva
· podílet se na činnosti občanského sdružení
· využívat všech služeb a jiných činností poskytovaných GKČR svým členům
· volit a být volen na valné hromadě do orgánů GKČR
· hlasováním na valné hromadě rozhodovat o činnosti GKČR
· odvolat se proti všem rozhodnutím týkajících se jeho osoby
· podávat návrhy všem orgánům GKČR a obracet se na ně se svými připomínkami
· být informován o činnosti GKČR
· na valné hromadě navrhuje odvolání člena vedení klubu, člena revizní komise nebo celého vedení klubu jako celku


2) povinnosti

· dodržovat stanovy GKČR a jeho závazná usnesení
· platit členské příspěvky
· chránit dobré jméno GKČR
· chránit majetek GKČRČlánek 5
Orgány sdružení

1) Orgány jsou:
· valná hromada
· vedení klubu
· revizní komise

Vedení klubu se skládá z:
· Předsedy
· místopředsedy
· Hospodáře
· předsedy testační komise
· koordinátora akcí
· člena starající se o e-shop a propagaci
· správce internetových stránek

Valná hromada

2) Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu, svolává ji výbor minimálně jednou za rok nebo pokud o to požádá písemně nejméně jedna třetina všech členů.
3) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
4) Oznámení o svolání valné hromady musí být sděleno všem řádným členům GKČR a to minimálně ve lhůtě 14 dnů před konáním valné hromady poštou, nebo elektronickou poštou (určenou členem klubu.

5) Projednává zásadní otázky činnosti klubu. Projednává a schvaluje zprávu vedení klubu, výsledky hospodaření, zprávu revizní a testační komise.

6) Schvaluje plán činnosti a rozpočet.

7) Volí a odvolává členy vedení klubu.

8) Stanovuje výši členského příspěvku s ohledem na nutné výdaje GKČR.

9) Rozhoduje o zániku sdružení.

10) Rozhoduje o vyloučení člena z GKČR.

11) Dále rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradí.

12) Hlasováním potvrzuje kandidáty na jednotlivé funkce vedení klubu kromě hospodáře.Vedení klubu.

13) Vedení klubu navrhuje členy revizní komise.
14) Vedení klubu řídí činnost klubu v období mezi valnými hromadami a schází se podle potřeby.
15) Vedení klubu je nejvyšší výkonný orgán klubu v období mezi zasedáním valné hromady a je tvořen zvolenými členy na valné hromadě v minimálním počtu tří osob. Členové vedení klubu volí hospodáře klubu. Rozhodují většinově při hlasování.
16) Vedení klubu odvolává členy vedení klubu v případě potřeby.

17) Vedení klubu zajišťuje plnění usnesení valné hromady, přijímá členy a vykonává další potřebnou výkonnou činnost vyplívající z funkčního popisu jednotlivých funkcí členů vedení klubu.

Předseda

18) Předseda je statutárním orgánem klubu (zastupuje klub navenek) a své pravomoci vykonává mezi zasedáními valné hromady. Je ze své činnosti odpovědný vedení klubu v rozsahu působnosti tohoto orgánu. V době nepřítomnosti je zastoupen místopředsedou na základě udělené plné moci.

19) Předseda kontroluje činnost členů vedení klubu. Svým podpisem stvrzuje souhlas k čerpání předložených výdajů z prostředků GKČR. Sleduje potřebnou legislativu a informuje vedení klubu. Vede přesnou a úplnou evidenci členů. Svolává dle potřeby vedení klubu. Navrhuje vedení klubu svolání valné hromady.

místopředseda

22) Zastupuje předsedu v době nepřítomnosti na základě udělené plné moci předsedou klubu.
23) Přebírá vedení klubu v případě odstoupení předsedy do doby zvolení předsedy valnou hromadou.
24) Zúčastňuje se schůzí vedení klubu.


Hospodář
25) Hospodář je volen vedením klubu.
26) Povinnosti hospodáře:
· sledovat platnou právní úpravu hospodaření občanského sdružení a informovat vedení klubu o těchto změnách
· vedení klubu předkládá finanční rozvahy a vyúčtování jednotlivých činností a akcí
· Vede pravidelně peněžní deník.
· Každý měsíc vedení klubu předkládá měsíční přehled hospodaření
· Je v kontaktu s účetní/m klubu.
· Archivuje veškeré náležité doklady.
· Informuje a projednává veškeré finanční položky s předsedou klubu

Revizní komise

26) Revizní komise navrhuje členy výboru
27) Revizní komise je nezávislý orgán na výboru klubu.
28) Kontroluje dodržování stanov GKČR, organizačního a jednacího řádu valné hromady.
29) Provádí revizi hospodaření klubu.
30) Prošetřuje stížnosti a oznámení členů klubu.
31) Na každé valné hromadě podá informace o své činnosti, stanovisko k hospodaření klubu, svá zjištění a výsledky projednaných stížností a oznámení.
32) Revizní komise je předsedou revizní komise svolána dvakrát do roka.
33) Revizní komisi tvoří tři členové.
34) Mezi sebou si volí předsedu revizní komise


Testační komise

· Testační komise je tvořena předsedou testační komise GKČR a klubovými testačními komisaři v daných krajích ČR, kteří jsou vyškoleni národní autoritou dle kodexu FIVA.
· Předseda této komise shromažduje klubové testace od klubových testačních komisařů. Zpracovává a archivuje doklady příslušné k testacím HV. Komunikuje s testačními komisaři. Zajišťuje vydávání klubových testací. Zpracovává podklady pro krajské testace a zajišťuje vydávání průkazů HV. Zajišťuje a svolává klubové komisaře na školení. Sleduje potřebné právní předpisy.
· zastupuje klub při jednání na příslušných orgánech co se týče testací historických vozidel

Koordinátor akcí

37) organizačně zajišťuje akce pořádané klubem
38) Předkládá vedení klubu program akcí
39) Zpracovává finanční rozvahu akcí
40) Informuje členy klubu o akcích
41) Jedná a nebo pověřuje jiného člena klubu jednáním jménem klubu při organizování akcí navenek

Člen starající se o e-shop a propagaci

42) Zajišťuje chod elektronického obchodu a prodej zboží
43) Zajišťuje zboží do e-shopu
44) Předkládá vedení klubu návrhy na jednotlivé položky e-shopu
45) Zasílá zboží zákazníkům
46) Měsíčně vyúčtovává provoz obchodu
47) zodpovídá za věci jež jsou skladem

Správce internetových stránek

48) Zabezpečuje chod internetových stránek
49) Minimálně 1x do měsíce provádí aktualizaci stránek
50) Zpracovává finanční rozvahu týkající se provozu internetových stránek
51) Přeposílá dle určení e-maily z adresy info@gazklub.cz
52) Navrhuje strukturu stránek

Článek 6
Závěrečná ustanovení

GKČR provozuje e-shop se zbožím související s činností GKČR, který nemá prioritně účel výdělečné činnosti, ale slouží k podpoře a financování činnosti klubu ve smyslu jeho předmětu činnosti ohledně vozidel GAZ.
Dále pak GKČR propaguje svou činnost a to včetně webové prezentace.
Odesláním přihlášky do klubu člen souhlasí se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů. GKČR se zavazuje neposkytnout takto poskytnuté údaje dalším subjektům.

Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením valné hromady GKČR dne 2.2.2005

 
*